Tylko na coravinpolska.pl gwarantujemy autoryzowaną sprzedaż i serwis urządzenia Coravin w ciągu 24/48h
Tylko na coravinpolska.pl gwarantujemy autoryzowaną sprzedaż i serwis urządzenia Coravin w ciągu 24/48h

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego Coravin Polska

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i reguluje kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adrem www.coravinpolska.pl

1.2 Sprzedającym jest przedsiębiorstwo Sabor de Espana Sp.z.o.o. w Warszawie przy ul.Marywilskiej 34d, 03-228 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400367; NIP 5252520397, REGON 145862315

1.3 Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej shop@coravinpolska.pl lub pisemnie pod adresem Sabor de Espana Sp.z.o.o. ul.Marywilska 34d.03-228 Warszawa   a także telefonicznie pod numerem tel. +48 516264702 w godz. 8:30 – 16:30 w dni robocze.

§. 2 DEFINICJE

2.1 Sprzedający – właściciel Sklepu Internetowego pod adresem www.coravinpolska.pl , o którym mowa w §. 1 ust. 1.2 Regulaminu.

2.2 Kupujący:
Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Przedsiębiorca –  wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
Konsument –  będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3 Sklep – sklep internetowy www.coravinpolska.pl  dostępny pod adresem internetowym  www.coravinpolska.pl

2.4 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.5 Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.6 Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§. 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1 Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.coravinpolska.pl

3.2 Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania za sklepu internetowego www.coravinpolska.pl  w celu zawarcia umowy i jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

3.3 Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.coravinpolska.pl mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.4 Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.coravinpolska.pl  oraz przystąpieniem do jego realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz przesłanie zamówienia.

3.5 Zawarcie umowy następuje z chwilą wydania towaru Kupującemu co skutkuje zawarciem umowy.

3.6 Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu przez Sprzedającego cen oraz dostępności zamówionego Towaru. Informacje o towarach wraz z podaniem cen prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.; dalej; Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.8 W przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie lub u dostawców sklepu, Sprzedający kontaktuje się z Kupującym w celu złożenia kontroferty (propozycji zmian). W takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.

3.9 Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

3.10 Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§. 4. PŁATNOŚCI I TRANSPORT

4.1 Za zakupione towary Kupujący może zapłacić w następujący sposób:

– za pośrednictwem systemu płatności online Dotpay

4.2 Sprzedający realizuje wysyłki towaru za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z wyborem Kupującego w zamówieniu.

4.3 Koszty dostarczenia towarów wynoszą :

– przesyłka kurierska do 10kg – 19,90 zł

– odbiór osobisty – 0 zł

4.4 Kupujący ma obowiązek odebrania przesyłki na wskazany przez niego adres. Kupujący ma obowiązek zadbania, aby w terminie realizacji zamówienia pod wskazanym adresem była obecna osoba, upoważniona do odbioru przesyłki. W przypadku przesyłki opłaconej z góry przelewem, gdy przedstawiciel firmy kurierskiej nie mógł dostarczyć przesyłki z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, zostanie ona zwrócona do sklepu. W takiej sytuacji Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od otrzymania zwrotu.

4.5 Kupujący powinien sprawdzić w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży.

§. 5. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz znajduje się TUTAJ

5.2 Wskazane w pkt. 5.1 prawo nie dotyczy Przedsiębiorcy.

5.3 Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.

5.4 Zgodnie z Ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają:

– usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach Towary gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,

– towary wyprzedawane,

– towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– towary mające krótki termin przydatności do użycia,

– towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

– usługi dodatkowe, w ramach których Sprzedający przyjechał do Konsumenta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,

– usługi dodatkowe, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– usługi dotyczące o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

5.5 Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

5.6 Niezwłocznie po otrzymaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punktach powyższych niniejszego regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem poleconym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopie faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta lub w inny uzgodniony z nim sposób, Przedsiębiorca w przypadku nieprzystąpienia lub przystąpienia w niepełnym zakresie do umowy otrzyma fakturę dotyczącą zwrotu kosztów koniecznych, w tym rozpoznania reklamacji. Przedsiębiorca wyraża zgodę na to potrącenie. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Przedsiębiorcę lub w inny uzgodniony z nim sposób.

5.7 W celu usprawnienia obsługi zwrotów, korespondencję należy przesyłać wysyłając e-maila na adres shop@coravinpolska.pl  lub na adres Sabor de Espan Sp.z o.o. ul..Marywilska 34d,03-228 Warszawa

5.8 Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 6. REKLAMACJE

6.1 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy 1 rok  obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub w gwarancji online wystawionej przez gwaranta.

6.2 Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad, z zastrzeżeniem iż na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców.

6.3 W przypadku zaistnienia wady towaru, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności ,paragonem lub fakturą VAT oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, Konsument odsyła na adres Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa o prawach konsumenta).

6.4 W celu usprawnienia obsługi reklamacji, korespondencję należy przesyłać wysyłając e-maila na adres shop@coravinpolska.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu +48 516264702

6.5 Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji towaru najpóźniej w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

6.6 Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego. Reklamacja niezasadna Kupującego będzie w pełnym zakresie go obciążać, np. koszty ekspertyzy serwisu autoryzowanego producenta, koszty transportu, na co Przedsiębiorca niniejszym wyraża zgodę.

§. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Zmiany do regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

7.2 Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 11+, Firefox 34+, Opera12+, Safari 5+, Chrome35+. Wymagane jest włączenie Java Script i Cookies.

7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

7.4 Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

7.5 Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności.